| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

ضربه آپرکات 

این ضربه بصورت عمودی به شکم و یا صورت زده می شود و به ما این امکان را می دهد که از پائین به بالا ضربه بزنیم آپرکات برای شکم همانطور که در عکس مشخص است  به شکم و آپرکات برای صورت  به صورت وارد می شود . در ضربه آپرکات باید حتما آرنجها از پهلو چسبیده باشد و آرنج از پهلو عقب تر نرود .

ضربه آپرکات چپ ( گارد چپ ) : کمی ما به سمت چپ خم شده و ابتدا به ساکن بدون اینکه آرنج از پهلو جدا شود و یا عقب تر برود ضربه را اعمال می نمائیم . می توانیم از چرخش پای جلو ( چپ ) کمک بگیریم . توجه داشته باشیم ضربه ما ابتدا به ساکن و با چرخش کم به گونه ای باشد که ضربه ما لو نرود و آرنج ما از پهلو جدا نشده و یا عقب نرود این دو اصل برای آپرکات راست نیز  باید رعایت گردد و گردش مشت در هفت سانتی متری هدف الزامی است . 

ضربه آپرکات راست ( گارد چپ ) : کمی به سمت راست خم شده و مانند آپرکات چپ ( گارد چپ ) همراه با چرخش سر پنجه پای عقب ( راست ) ضربه نواخته می شود .


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش    

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی  

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه    


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|
 

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی