| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

 ضربه بک پانچ  

این ضربه که در بوکس قدغن می باشد جزء یکی از استثنایی ترین ضربات دست می باشد به گونه ای که جنگنده می تواند با حرکت دورانی دست و قدرتی که از این دوران ناشی می گردد به صورت حریف ضربه وارد نماید.

طریقه زدن ضربه: این ضربه با گردش پای عقب به صورت نیم دایره و قرار گرفتن به گارد مخالف همراه است همانطور که پای عقب نیم دایره می گردد دست در راستای افق به حالت لخت رها می شود باید توجه داشت زاویه ای که آرنج با بازو دارد نباید 180 باشد زیرا باعث آسیب پذیری هنگام برخورد ضربه می گردد و همچنین نباید خیلی بسته باشد زیرا طول ضربه کوتاه می شود.

- محل اصابت ضربه کنار مشت می باشد، در حرکت دورانی دست باید توجه نمائیم که دست ضربه زننده همراه با کتف پوششی برای صورت مهیا سازد.

- و همینطور دست مخالف هم باید سر جای خود یعنی کنار صورت از طرف دیگر صورت محافظت نماید.

جا خالی در دفاع ضربه بک پانچ همانند هوک می باشد بطوریکه با بالا آوردن آرنج میتوانیم این را بلوکه نمائیم و یا با فاصله انداختن موافق ضربه از صورت همانطور که در گارد هستیم می توانیم این ضربه را بلوکه نمائیم.


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه   

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش   

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی  

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه   


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|
 

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه آرک کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه با آرنج یا ضربه فرانت کیک  
 

دفاع حملات

نرمشهای کششی