| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

ضربه کراس  

ضربه کراس همانند ضربه هوک زده می شود ( ابتدا به ساکن بدون ضربه یعنی بدون هیچ گونه حرکت اولیه ( چون ضربه برای حریف معلوم می شود ) پوشش دادن سرشانه ، صورت و فک و اعمال وزن بدن بدون اینکه حالت تعادل یعنی 50 در صد پای چپ و 50 درصد وزن پای راست بهم بخورد باید رعایت شود . همانطور در برگشت باید کوتاهترین مسیر به گونه ای که کمترین آسیب به ما برسد و منافذ خالی حتی الامکان کمترمی باشد ) با این تفاوت که ضربه از بالا به صورت حریف زده می شود و حرکت مانند شکل زیر از بالا به صورت نواخته می شود . تمام اصولی که در هوک چپ بکار بردیم در اینجا رعایت می نمائیم و کاملا دقت می کنیم در این ضربات پوشش پهلوها رعایت گردد .

ضربه کراس راست : این ضربه مانند هوک راست ( در این ضربه سر پنجه پای راست (عقب ) همانند راست مستقیم می چرخد و نیرو را انتقال می دهد ) و  از بالا به قصد صورت و سر زده می شود . تفاوت این ضربه در نحوه قرار گرفتن آرنج می باشد که آرنج کمی بالاتر (از خطی که مچ دست با کتف می سازد)  قرار گیرد .

تفاوت کراس با هوک : در کراس بر خلاف هوک در مرحله وارد آمدن ضربه آرنج با زمین در حالت موازی نبوده بلکه آرنج بالاتر قرار دارد . 


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه  

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش    

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه   


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|
 

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی