| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

دفاع ضربه لو کیک

همانطور که گفتیم در ورزش فول کنتاکت ما ضربات سینه به پایین را یعنی پهلو ، شکم ، ران و .... به وسیله پای خود دفاع می کنیم . ضربه لو کیک ضربه است که پایین بدن و به قسمت زانو و ران وارد می شود .

برای دفاع ضربه لو کیک ( همانطور که در عکس مشخص است ) پا بصورت 90  درجه بالا آورده شده و با ساق پای خود ضربه حریف را دفع می نمائیم . لازم به تذکر است که معمولا پای نشانه بالا آورده می شود .

 

 

 

 

 

فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه  

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش   

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی 

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه  


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

دفاع ضربه لو کیک

دفاع ضربه میدل کیک
دفاع ضربه فرانت کیک
درس شماره چهار
دفاع ضربات پا برای صورت
دفاع ضربه دست با دست
دفاع ضربه دست با جا خالی
دفاع با حرکت به طرفین
دفاع هوک با دست
دفاع هوک با جا خالی
دفاع ضربه البو
دفاع آپرکات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آموزش فول کنتاکت

نرمشهای کششی