| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

دفاع ضربه میدل کیک  

دفاع ضربه میدل کیک همانند دفاع ضربه لو کیک است یعنی پای نشانه را با زاویه 90 درجه بصورت عمود بالا می آوریم در این دفاع باید دقت شود زانو باید از حد معمول بالاتر قرار گیرد تا جائی که ما بتوانیم با ساق پا ضربه میدل کیک حریف را دفاع نمائیم .

دفاع ضربه میدل کیک راست در گارد چپ : پا ی چپ در حالت 90 درجه بالا آمده و بسمت ضربه می چرخد .

دفاع ضریه میدل کیک چپ در  گارد چپ : پای چپ در حالت 90 درجه بالا آمده و بسمت ضربه یعنی راست می چرخد


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه   

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش    

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه    


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

دفاع ضربه لو کیک

دفاع ضربه میدل کیک
دفاع ضربه فرانت کیک
دفاع ضربه بک کیک
دفاع ضربات پا برای صورت
دفاع ضربه دست با دست
دفاع ضربه دست با جا خالی
دفاع با حرکت به طرفین
دفاع هوک با دست
دفاع هوک با جا خالی
دفاع ضربه البو
دفاع آپرکات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آموزش فول کنتاکت

نرمشهای کششی