| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

دفاع ضربه دست با جا خالی کردن  

دفاع ضربات مستقیم توسط جا خالی کردن که بهترین نوع دفاع می باشد بدین شکل که همانطور که روی گارد قرار داریم ، پای عقب که روی سر پنجه بلند شده است روی پاشنه قرار می گیرد این حرکت را Conth می نامند در این حالت ما یک وجب از مشت حریف دور می شویم و در عین حال می توانیم با برگشت به حالت اولیه یعنی پای عقب روی سرپنجه برای خود موقعیتی برای ضربه زدن همراه با انرژی حاصله از برگشت به روی سر پنجه و انتقال قدرت از سرپنجه به ساق از ساق به ران از ران به کمر از کمر به کتف و از کتف به دست مهیا نمائیم.


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش    

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه    


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

دفاع ضربه لو کیک

دفاع ضربه میدل کیک
دفاع ضربه فرانت کیک
درس شماره چهار
دفاع ضربات پا برای صورت
دفاع ضربه دست با دست
دفاع ضربه دست با جا خالی
دفاع با حرکت به طرفین
دفاع هوک با دست
دفاع هوک با جا خالی
دفاع ضربه البو
دفاع آپرکات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آموزش فول کنتاکت

نرمشهای کششی