| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

دفاع ضربه لو کیک در ورزش فول کنتاکت

یکی از مهمترین اصول در مبارزه این است که ما بتوانیم خوب از خود دفاع کنیم . دفاع خوب باعث کم دریافت کردن ضربه و مقاومت بیشتری در مقابل حریف می گردد و ما می توانیم در حین دفاع به حریف خود ضربه وارد کنیم .

در ورزش فول کنتاکت از تمامی بدن در دفاع کمک گرفته می شود و دفاع در این ورزش طوری طراحی شده است که تمامی ضربات ارسالی از سوی حریف را خنثی نماید . در مواقعی که ضربات قابل دفاع نباشد و یا دفاع آن مشکل باشد  مانند ضربه فرانت کیک که بطور مستقیم بصورت  پیستونی زده می شود می توان با توجه به گارد که در قسمت آموزش توضیح داده شد با حرکت استرینگ بک یا کونس  عقب نشینی و مجددا با سرعت هر چه تمامتر به حالت اولیه باز گشت . این حالت از دفاع نوعی جا خالی کردن در مقابل حریف می باشد که بسیار مفید بوده و در مبارزات بسیار استفاده می گردد .

دفاع ضرباتی که از سینه به پائین یعنی به پهلو ، شکم ،ران و خود با پا اصابت می کند با پا انجام می شود و دفاع ضرباتی که از سینه به بالا یعنی سر و گردن اصابت می کند با دست صورت می گیرد .

هر حرکتی همیشه با یک عمل و یک عکس العمل همراه میباشد، ورزشهای رزمی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد لیکن عنوان عمل و عکس العمل در این ورزش رزم و دفاع را به خود اختصاصی داده است ، دفاع در هنرهای رزمی تا به اندازه ای از اهمیت برخوردار می باشد که نام دیگرهنرهای رزمی را «هنر دفاع شخصی» نام نهاده اند در این مقوله و گفتار بسیار اندک سعی شده است تا به اختصار چند روش دفاعی شاخص در ورزش  به شرح ذیل بیان گردد.

دفاع ضربه  لوکیک راست در گارد چپ پای چپ با زاویه 90 درجه بالا آمده به سمت ضربه می چرخد یعنی سمت چپ می چرخد .

دفاع ضربه لو کیک چپ در گارد پای چپ با زاویه 90 درجه به سمت ضربه یعنی سمت راست می چرخد .

چ

 


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه   

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش   

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی  

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه   


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

دفاع ضربه لو کیک

دفاع ضربه میدل کیک
دفاع ضربه فرانت کیک
دفاع ضربه بک کیک
دفاع ضربات پا برای صورت
دفاع ضربه دست با دست
دفاع ضربه دست با جا خالی
دفاع با حرکت به طرفین
دفاع هوک با دست
دفاع هوک با جا خالی
دفاغ ضربه البو
دفاع آپرکات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آموزش فول کنتاکت

نرمشهای کششی