| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

ضربه البو

این ضربه به چهار  گونه از پهلو هوک Hock elbo ، از بالا  Cross elbo ، از پائین  Aper elbo از پشت Backelboزده می شود.

طبق عکسها این ضربه با آرنج زده می شود به گونه ای که همانطور روی گارد خود هستیم ابتدا به ساکن دست ضربه زننده خم شده و آرنج را حرکت می دهیم تا به هدف اصابت نماید.

1) هوک البو : در این ضربه آرنج همانند ضربه هوک از طرفین به سمت صورت حریف زده می شو د .لازم به تذکر است که در این ضربه  آرنج با افق در یک سطح قرار می گیرد .  در برگشت این ضربه آرنج با زاویه چرخش نموده و به سمت پهلو بر می گردد و د ست بصورت گارد کنار صورت قرار می گیرد تا گارد به سرعت حفظ شود .

2) کراس البو : این ضربه همانند هوک البو  زده می شود با این تفاوت که آرنج از بالا به سمت بالای سر حریف مسیر کمانی طی می کند و آرنج نباید هم سطح افق باشد.

3) آپر البو : این ضربه همانند آپرکات از زیر با آرنج به قصد صورت حریف زده می شود و در این ضربه آرنج بر خط افق عمود می باشد در برگشت آرنج به سمت پهلو همان مسیر رفت را طی می کند به گونه ای که در انتهای ضریه  ، روی حالت گارد قرار بگیریم .

4) بک البو : این ضربه همانند بک پانچ بوده ولی به جای برخورد کنار دست ، آرنج پس از گردش به صورت حریف برخورد می کند .


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش    

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه    


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی