| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

نرم کششی شانه و دستها   

به لحاظ اینکه در ورزش فول کنتاکت از دستها به عنوان یک بوکسور بسیار استفاده می کنیم لازم است قبل از شروع حتما آنها را با حرکات کششی گرم نمائیم این حرکات قبل از انجام ورزشهای مختلف نیز به ورزشکاران توصیه می گردد .

در دومین مرحله نرمشهای کششی سعی می کنیم به ترتیب از بالا به پایین عضلات مربوط به شانه و دستها را آماده کنیم . لازم به ذکر است حرکات کششی برای دستها و شانه ها می تواند افزایش راندمان و توانائی کاربری بالا به همراه داشته باشد و مهمترین تاثیر آن جلوگیری از مصدومیتهای ناشی از تمرینات غیر صحیح و یا بیش از حد توانایی عضله می باشد .

توجه داشته باشید در انجام حرکات کششی در مواقعی که عضله منقبض می شود باز دم تنفسی شکل می گیرد


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه   

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش   

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی  

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه   


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی