| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

ضربه هیل پوش کیک 

زدن این ضربه با جمع شدن پای عقب داخل سینه و اعمال ضربه پیستونی با کف پا انجام می شود و  برای بلوکه کردن ضرباتی مانند بک کیک و راند هاوس بک  کیک و یا زدن ضربه به پشت و یا برای رهائی از سه کنج رینگ استفاده می گردد .

نحوه زدن ضربه همانطور که در عکس مشخص است با جمع شدن پا داخل سینه و باز شدن و جمع شدن مجدد آن صورت می گیرد .   این ضربه به صورت پیستونی و موازی با خط افق زده می شود و در آن کل کف پا به بدن حریف برخورد می نماید . از این ضربه برای هل دادن حریف می توان استفاده کرد و در برگشت پا همان مسیری که در رفت طی کرده را باز می گردد .

نکته : در هنگام زدن این ضربه می توانیم پاشنه پای عقب را روی زمین قرار دهیم و لی نحوه ایستادن و تمامی نکاتی که مشت زدن رعایت می کردیم باید رعایت گردد و به هیچ عنوان در هنگام زدن ضربه پا ، گارد دست بهم نخورد و  صورت کاملا  توسط دستها حفاظت گردد .


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش  

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی  

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه   


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|
 

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی