| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

ضربه هوک

هوک در زبان انگلیسی به معنی داس می باشد و ضربه ای  است که مانند داس از پهلو وارد می شود . ضربه هوک به صورت های مختلف زده می شود که بشرح آن می پردازیم و سعی بر آن داریم کاملترین آن را در حد بظاعت به شما پیشنهاد نمائیم :

هوک در حالت قدیمی به صورت یک نیم دایره به فک حریف اصابت می کرد اما در حالت جدید سعی بر آن داریم کوتاهترین مسیر و موثر ترین را اتخاذ نمائیم بصورتیکه ضربه هوک همانند شکل زیر به فک حریف اصابت نماید .

ضربه هوک چپ ( در گارد چپ ) : ابتدا به ساکن بدون ضربه یعنی بدون هیچ گونه حرکت اولیه ( چون ضربه برای حریف معلوم می شود ) پوشش دادن سرشانه ، صورت و فک و اعمال وزن بدن بدون اینکه حالت تعادل یعنی 50 در صد پای چپ و 50 درصد وزن پای راست بهم بخورد باید رعایت شود . همانطور در برگشت باید کوتاهترین مسیر به گونه ای که کمترین آسیب به ما برسد و منافذ خالی حتی الامکان کمتر باشد . در ضربه هوک باید دست ضربه زننده در مرحله آخر رفت هنگام اصابت با حریف با زمین موازی باشد .

ضربه هوک راست ( در گارد چپ ) : همانند ضربه هوک چپ می باشد اما در این ضربه سر پنجه پای راست (عقب ) همانند راست مستقیم می چرخد و نیرو را انتقال می دهد . طریقه برگشت هم مانند هوک چپ می باشد .

توجه : 

1) هوک چپ در گارد چپ می تواند با گردش پای جلو (شانه ) باشد و نیرو از سر پنجه به دست چپ منتقل گردد .

2) همانطور که در تصویر معلوم است طریقه برخورد مشت با صورت به صورت آمریکائی و روسی می باشد که ما می توانیم یکی از این دو حالت را انتخاب نمائیم  .

3) در برگشت هوک آرنج باید به سمت پایین بیاید و پهلو را پوشش دهد  و مشت هم همانطور باید صورت را  پوشش دهد  .


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش   

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه    


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|
 

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی