| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

ضربات مستقیم دست (ضربه جاب)

به یاد داشته باشید تا زمانی که نتوانیم خوب بوکس کنیم نمی توانیم مبارزه گر خوبی شویم ورزش بوکس به دلیل استفاده بهینه و هنرمندانه از ضربات دست به صورت تک و در اکثر مواقع بصورت ترکیب ، برای کسی که مبارزه می کند بسیار حائز اهمیت می باشد  و هنگامیکه که یک بوکسر خوب با ضربات پا آشنائی داشته باشد می تواند به راحتی مبارزه نماید و پیروز شود .

حرکات دست در ورزش فول کنتاکت دقیقا حرکات دست در بوکس می باشد به نحوی که یک مبارزگر فول کنتاکت باید این قابلیت ر ا داشته باشد که بتواند در مسابقات بوکس شرکت نماید . پس فراموش نکنیم که یک مبارزگر خوب باید بوکسر خوبی باشد .

ضربات مستقیم : ضربات مستقیم به دو ضربه دست چپ (چپ مستقیم ) و ضربه دست راست (راست مستقیم ) تقسیم می گردد . به یاد داشته باشید  تمامی ضربه ها در هنگام یادگیری باید ابتدا به ساکن زده شود . بنا به نحوه قرار گرفتن پاها ، کارائی و کاربرد دستها فرق می کند ما باید قابلیت این را داشته باشیم که بتوانیم روی هر دو گارد یعنی پای چپ جلو و پای راست عقب و بالعکس بتوانیم کار نماییم . حال اگر پای چپ ما جلو و پای راست ما عقب قرار گیرد بنا به پای نشانه ما این گارد را ، گار د چپ معرفی می نمائیم . لازم به توضیح است که برای تفهیم حرکات ما خودمان این نامگذاری را انجام می دهیم . (پای چپ جلو و پای راست عقب = گارد چپ )

1 - ضربه چپ مستقیم : همانطور که در عکس ها معلوم است از وضعیت گارد بدون بهم زدن وضعیت خودمان از ابتدا به ساکن ، دست چپ شروع به حرکت کرده و باز شده و سر شانه دست چپ فک ما را پوشش می دهد باید توجه نمائیم در حرکت رفت دست باید کاملا باز شود ( در یک خط مستقیم بصورت کشیده ) .

نکته : زمانیکه  مشت به هفت سانتی متری حریف نزدیک می شود باید شروع به چرخش کرده و مانند گلوله در خان لوله تفنگ عمل کند

حرکت برگشت : به لحاظ این که در حین برگشت امکان ضد حمله از حریف وجود دارد پس برای ما برگشت تکنیک بسیار حائز اهمیت است همانطور که دررفت شانه فک ما را پوشش می دهد در برگشت هم همانگونه پوشش داده و همان مسیر را که در رفت طی کرده در برگشت نیز طی می نماید و سر جای خود قرار می گیرد .

2 - ضربه راست مستقیم درگارد چپ : همانند ضربه چپ مستقیم می باشد یعنی تمام قواعدی که در زدن ضربه چپ رعایت گردید در این ضربه رعایت می گردد با این تفاوت که در ضربه راست مستقیم پای راست عقب و روی سر پنجه قرار دارد و می چرخد به گونه ای که نیرو از سرپنجه به ساق ، ران ، کپل ، کمر و کتف منتقل می شود .

نکته : زمانیکه  مشت به هفت سانتی متری حریف نزدیک می شود باید شروع به چرخش کرده و مانند گلوله در خان لوله تفنگ عمل کند

کشیدگی ، طی کردن خط  مستقیم و برگشت خط مستقیم در زدن ضربات مستقیم حائز اهمیت می باشد که باید حتما رعایت گردد .

3 - حرکت برگشت ضربه راست مستقیم : به لحاظ اهمیت در برگشت ضربه با سرعت و در مسیر خط مستقیم رفت انجام می گیرد به گونه ای که آرنج به سمت پائین باشد و مانند فلش زمین را نشان دهد . به لحاظ اهمیت برگشت ضربه باید سرعت افزایش یافته و در مسیر خط مستقیم رفت به صورتی که آرنج به سمت پایین باشد و به جای اولیه خود روی گارد باز گردد .

ضربه چپ راست مستقیم : این ضربه یک ضربه ترکیبی و پایه است دست چپ به همان نحوی که در ضربه تک چپ مستقیم شرح دادیم زده می شود و ضربه راست مستقیم در حین برگشت دست چپ زده می شود . همانگونه که در عکس مشخص می باشد نقطه طلاقی این دو ضربه کاملا مشهود است .

ضربه چپ در هنگام برگشت عکس العملی برای زدن ضربه راست مستقیم می شود . ( در حین زدن ضربه باید نفس خارج بشود )


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش   

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه   


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی