| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

ضربه آت ساید این ساید کیک  

این ضربه از خارج به داخل با کف پا به سر حریف برخورد می نماید و پا سرجای خود قرار می گیرد .

طریقه زدن ضربه به این گونه است که با حفظ گارد  ابتدا به ساکن پا جمع شده و زانو به داخل سینه کشیده می شود پس از آن پا یک مسیر نیم دایره ای از خارج به داخل طی نموده و با اضافه نمودن وزن بدن و باسن به هدف که سر حریف می باشد برخورد می نماید . لازم به ذکر است در این حرکت می توان  پس از انجام ضربه پای ضربه زننده سر جای خود باز گردد و یا می تواند پای ضربه زننده پس از ضربه در جلو مستقر شود به گونه ای که گوئی گارد ما تغییر کرده و به گارد مخالف تغییر وضعیت داده است . در این حالت به این ضربه آرچ کیک نیز گفته می شود .


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش   

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه    


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|
 

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی