| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

ضربه راند هاوس بک کیک 

این ضربه ضربه هوک کیک از پشت می باشد که همانند بک کیک ابتدا پا چرخیده و موضع ما نسبت به حریف به صورت پشت می شود و سپس با جمع کردن پا به داخل سینه و نگاه کردن به حریف و زدن ضربه هوک کیک و جمع کردن آن و قرار گرفتن پا ی ضربه زننده سر جای خود می باشد .

ضربه راند هاوس بک کیک در چهار مرحله

مرحله اول : چرخش بروی پای جلو و برگشتن به سمت حریف

مرحله دوم : جمع کردن پای عقب داخل سینه و نگاه کردن به حریف

مرحله سوم : باز کردن پا بصورت هوک کیک

مرحله چهارم : برگشت پا و جمع شدن آن و قرار گرفتن در جای خود


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش   

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه    


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|
 

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی