| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

ضربه راند هاوس  کیک 

این ضربه یکی از مهمترین ضربات و در عین حال پایه و اساس ضرباتی چون لو کیک ، میدل کیک ، های کیک می باشد و زدن این ضربه در چهار  مرحله توضیح داده می شود .

مرحله اول : در مرحله اول زدن این ضربه زانو به داخل سینه جمع می شود  و  باید تا جائی که امکان دارد زانو به سمت بالا کشیده شود . باید توجه داشت که روی پا ی ضربه زننده حتما کشیده باشد و گارد صورت بهم نخورد .

مرحله دوم : در مرحله دوم با چرخش پای ضربه زننده با کمک چرخش پای ستون شده انجام می گردد به گونه ای که نحوه قرار گرفتن ما به سمت پهلو باشد و گارد صورت بهم نخورد .

مرحله سوم : در مرحله سوم چرخش پای ضربه زننده و  با کمک چرخش پای ستون و باز شدن زانو  و اصابت روی پا یا ساق پا به هدف که می تواند صورت و یا گردن حریف باشد  ، انجام می گردد  . لازم به ذکر است در این مرحله پای ضربه زننده باید به گونه ای باشد که شانه موافق ضربه  ، باسن و پای ضربه زننده در یک خط قرار گیرد و وزن باسن و بدن رو ی ضربه قرار گیرد و قدرت ضربه را افزایش دهد . لازم به ذکر است حرکت رفت پا موازی با خط افق می باشد .

 مرحله چهارم : در مرحله چهارم پای ضربه زننده جمع شده و سر جای خود قرار می گیرد  . لازم به ذکر است در حرکت برگشت پا به صورت مایل جمع می شود که مسیر کمتری را طی نموده و سریعا به  محل  استقرار خود بر گردد

 نکته اول  :  ضربه هم با پای عقب و هم با پای جلو قابل اجرا است .

نکته دوم : در ضربات پا جلو می توانیم وزن بدن را بین پای جلو و عقب بصورت 30 درصد پای جلو و 70 درصد پای عقب بالانس کنیم .

نکته سوم : در هنگام زدن ضربه گارد نباید باز گردد و می توانیم با باز کردن دست موافق ضربه حرکت خود را کامل کنیم به گونه ای که دست باز شده  صورت و فک را محافظت کند .

ضربه راند هاوس کیک =  چهار مرحله = 1- جمع کردن 2 - چرخش 3 - ضربه  4 - برگشت


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش    

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه    


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|
 

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی