| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

ضربه سوئینگ 

ضربه سوئینگ از بغل  به پهلو یا دنده  زده می شود و به ما این امکان را می دهد که از بغل  به حریف ضربه بزنیم . در ضربه سوئینگ باید حتما آرنجها به پهلو چسبیده باشد و آرنج از پهلو عقب تر نرود . ضربه سوئینگ در هنگامیکه مبارزگر به حریف  نزدیک بوده بسیار کارآمد بوده و می تواند سیستم تنفسی حریف را مختل نماید .

این ضربه شباهت زیادی به ضربه آپرکات دارد با این فرق که به پهلوی حریف زده می شود در این ضربه باید مشت به صورت روسی باشد و تمام اصولی که در ضربه آپرکات رعایت شده در این ضربه هم رعایت گردد . همانطور که در عکس مشخص است باید در زدن این ضربه دقت کرد که تعادل بدن به هم نریزد و به پهلو رفتن آنقدر زیاد نباشد که باعث عدم تعادل و آسیب پذیری گردد و نه آنقدر خم باشد که نتوانیم ضربه را به صورت صحیح بزنیم .


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش    

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه  


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|
 

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی