| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

ضربه تاران  

ضربه تاران ضربه ای است که  به قصد فک حریف زده می شود و شامل ترکیبی از  آپرکات و ضربه جاب می باشد . در این ضربه پشت دست به سمت زمین بوده و تمامی قواعد چپ و راست ( سر باید به سمت پایین قرار گیرد به گونه ای که فک به سینه نزدیک و نگاه از بین دو ابرو باشد )

این ضربه ابتدا به ساکن بدون داشتن هیچ گونه حرکتی از دست که پوشش صورت را از حالت استاندارد خود خارج نماید زده می شود . لازم به ذکر است چون این ضربه ، ضربه مکمل بوده در مواقعی که می خواهیم از آن برای شروع  استفاده شود قبل از زدن ضربه چرخش کمر با زاویه کم  ( استرینگ بک ) لازم است زیرا برای تاران به عنوان نیروی محرکه شروع ضربه استفاده می شود . در اینجا بر خلاف ضربه جاب یا مستقیم ، مشت برعکس چرخیده طوری که پشت آن به سمت زمین باشد در تاران راست همانند دیگر ضربات دست راست در گارد چپ با چرخش سر پنجه و انتقال قدرت به ساق ، ران ، کپل ، کمر ، کتف کمک می کنیم تا ضربه قویتر شود .


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش  

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه    


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|درس بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|
 

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی