| درباره این سایت | تمرینات رژیم غذائی   | معرفی قهرمانان  | مقدمه ای بر دفاع ضربات | تماس با ما |

قوانین و مقررات ورزشی  

قوانین و مقررات یکسری ضوابطی هستند که کلیه شرکت کنندگان موظفند آنها را رعایت کنند که شامل قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی است که به شرح زیر می باشند.

الف: مقررات عمومی عبارتند از:

1- شرکت کنندگان در مسابقات باید گواهی صحت و تندرستی را از پزشک متخصص و معتمد به همراه داشته باشند.

2- شرکت کنندگان در مسابقات باید رضایت نامه اولیاء و والدین خود را به همراه داشته باشند. (ویژه دانش آموزان)

3- مربیان و سرپرستان باید ورزشکاان را از نظر اخلاقی و انضباطی تایید و تضمین نمایند.

4- مربیان و سرپرستان باید وضعیت ورزشکار از قبیل سن ، مقطع تحصیلی دانش آموز و غیره را مورد توجه قرار داده و مسئولیت آنرا بعهده بگیرند.

5- در مواقعیکه محدودیت شرکت کننده در رشته ورزشی وجود دارد بازیکنان حق شرکت در رشته های دیگر را ندارند.

6- تیمها و بازیکنان موظفند از لباس یکرنگ و شماره دار استفاده نمایند.

7- حضور یک سرپرست و یک مربی به همراه تیمهای ورزشی ضروری است.

8- داشتن عکس ، کارت شناسایی و ... لازم است.

9- ورزشکاران ، مربیان و سرپرستان در تمامی مراحل برگزاری مسابقات موظف به رعایت قوانین ومقررات از جمله وقت شناسی ، مساعدت در امر برگزاری همکاری گروهی و تقویت روح دوستی و رفاقت و انجام رقابت های منصفانه باشند.

ب: قوانین و مقررات فنی:

این قوانین از طریق و مسئولین فدراسیون های جهانی تنظیم و تصویب می شود و تمامی فدراسیونهای ملی موظفند که در برگزاری مسابقات از آن قوانین و مقررات تبعیت کنند و مسابقات بایستی بر اساس آخرین تغییرات و قوانین و مقررات فدراسیون جهانی برگزار شوند. 


فهرست مقالات کوتاه آموزشی و ارتباطات مفید  

  AIKIA
خبر رزمی 
سایت تغذیه    

  مدیریت برنامه مسابقات
صدمات ورزشی 
داروها در ورزش    

  اصول علمی تمرین با وزنه
بدنسازی پیشرفته ورزشهای رزمی  
قوانین و مقررات مسابقات ورزشی   

رژیم دکتر اتکینگز
دانش خوردن در مسابقه  
انتخاب ورزش مورد علاقه    


|

  تماس با ما  

|

  مقدمه ای بر دفاع ضربات

|

معرفی قهرمانان

 | رژیم غذائی  |

تمرینات 

|

 درباره ما 

 |
 

|مقاله بعدی | ابتدای صفحه | بازگشت|

Question or problems with this web site should be directed to mohammadreza@vayceh.com

copyright 2004 Mohammad reza vayceh. All right reserved.

آموزش فول کنتاکت

طریقه ایستادن

ضربه جاب
ضربه هوک
ضربه آپرکات
ضربه کراس
ضربه تاران
ضربه سوئینگ
ضربه بک پانچ
ضربه البو
ضربه هیل پوش کیک
ضربه راند هاوس کیک
ضربه لو کیک
ضربه میدل کیک
ضربه های کیک
ضربه این ساید آت ساید کیک
ضربه آت ساید این ساید کیک
ضربه ساید کیک
ضربه بک کیک
ضربه هوک کیک
ضربه راند هاوس بک کیک
ضربه نی کیک
ضربه نایف کیک
ضربه راند هاوس بک هیل
ضربه فرانت کیک  
 

دفاع ضربات

نرمشهای کششی